Disclaimer

Assurantiekantoor Timmers heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie die op deze site is opgenomen.
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Assurantiekantoor Timmers uitdrukkelijk afgewezen.
Assurantiekantoor Timmers biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Assurantiekantoor Timmers streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is.
Assurantiekantoor Timmers streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Assurantiekantoor Timmers wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.
Assurantiekantoor Timmers aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel Assurantiekantoor Timmers alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Assurantiekantoor Timmers worden gewijzigd.
Eventueel op deze site verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Assurantiekantoor Timmers dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Virussen
Assurantiekantoor Timmers garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Assurantiekantoor Timmers dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.
Deze sites worden niet door Assurantiekantoor Timmers onderhouden en Assurantiekantoor Timmers heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Assurantiekantoor Timmers geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

VisiteKaartje